فرشاد ورامینیان

درباره من

دکتر فرشاد ورامینیان
image

استاد گروه آموزشی مهندسی شیمی @ دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

سوابق تحصیلی دکترا دانشکده مهندسی شیمی، پردیس فنی، دانشگاه تهران، ایران 1379-1374 عنوان رساله دکترا: انتقال گاز طبیعی به وسیله هیدرات گازی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی شیمی، پردیس فنی، دانشگاه تهران، ایران 1373-1371 عنوان پایان نامه: حلالیت گوگرد در گاز طبیعی فوق بحرانی کارشناسی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران 1366-1362   افتخارات: استاد نمونه کشوری در سال 1402.  ...

محقق گوگل

(1403/2/2)

استنادات

2022

h-index

26

i10-index

65

مؤلفین همکار

11

اسکوپوس

(1403/1/29)

استنادات

1648

مقالات

87

h-index

24

مؤلفین همکار

63

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1372-1374

کارشناسی ارشد

دانشگاه تهران

1375-1380

دکترا

دانشگاه تهران

1362-1366

کارشناسی

دانشگاه صنعتی اصفهان

تجارب

1374-1378

مسئول انفورماتیک دانشگاه

دانشگاه سمنان

1379-1380

مدیر گروه مهندسی شیمی

دانشکده مهندسی

1379-1380

مدیر پژوهش دانشکده

دانشکده مهندسی

1380-1382

رییس دانشکده

دانشکده مهندسی

1384-1387

مدیر گروه مهندسی شیمی

دانشکده مهندسی

1387-1394

رییس دانشکده

دانشکده مهندسی شیمی

1397-1402

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دانشگاه سمنان

1402

استاد نمونه کشوری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مهارت ها

طراحی و ساخت سامانه های کار با سولفید هیدروژن

طراحی و ساخت سامانه آزمایشگاهی فشار بالا

نرم افزار HWHYD پیشبینی شرایط ترمودینامیکی هیدرات گازی

اولویت های پژوهشی

هیدرات گازی

انتقال حرارت

آشوب

بهینه سازی

ترمودینامیک

ریاضیات

شعر و ادبیات فارسی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Multi-Component -Multiphase Flash Calculations for Systems Containing Gas Hydrates by Direct Minimization of Gibbs Free Energy
Iranian journal of chemistry & chemical engineering -international english edition(2006)
امیر عباس ایزد پناه , محسن وفائی سفتی , ^فرشاد ورامینیان
تحلیل پایداری هیدرات گازی و محاسبه های تبخیر ناگهانی چند جزیی-چند فازی
(2009)
^فرشاد ورامینیان
بکار گیری معادله پنگ رابینسون در پیش بینی حلالیت آلفا پینن
(2006)
^فرشاد ورامینیان
مقایسه کارایی قانون های اختلاط در پیش بینی تعادل فازی هیدرات گازی با استفاده از معادله حالت SW
(2010)
^فرشاد ورامینیان
Synthesis and characterization of polyaniline nanocomposite by using several types of surfactants in aqueous media
Journal of Particle Science and Technology(2015)
9121135008, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^فرشاد ورامینیان
Statistical optimization of hydrate formation conditions of TBAB and THF mixture as a cold storage material for air-conditioning system based on response surface methodology
INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID(2016)
9211137011, 9211135010, ^فرشاد ورامینیان*, ^محسن مهدی پور قاضی
Synergetic effects of polyacrylamide and nonionic surfactants on preventing gas hydrate formation
Journal of natural gas science and engineering(2016)
9111137014, 9211138005, ^کیانا پیوندی*, ^فرشاد ورامینیان
اثر کربن در فولادبر خواص پوشش کروم سخت
(2004)
^فرشاد ورامینیان, ^علی حبیب الله زاده
Kinetic Study of Amino acids Inhibition Potential of Glycine and L-leucine on the Ethane Hydrate Formation
Journal of natural gas science and engineering(2015)
9112139003, 9111137014, مریم کرم الدین, ^فرشاد ورامینیان*, ^کیانا پیوندی
مقایسه عملکرد روش انجمادی و هیدرات در جداسازی یون‌های کلراید و بروماید از آب شور
آب و فاضلاب-مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاظلاب(2018)
9211138006, ^کیانا پیوندی*, ^فرشاد ورامینیان
بررسی آزمایشگاهی سینتیک تولید هیدرات پروپان در حجم ثابت
(2006)
امیر عباس ایزد پناه , محسن وفائی سفتی , ^فرشاد ورامینیان
مدل سازی سینتیک تولید هیدرات گازی
(2001)
^فرشاد ورامینیان, علی دانش
Comparison of the thermodynamic, structural and dynamical properties of methane/water and methane/water/hydrate systems using molecular dynamic simulations
Journal of natural gas science and engineering(2017)
9211135010, ^فرشاد ورامینیان*, محمود رحمتی
Kinetic promotion of non-ionic surfactants on cyclopentane hydrate formation
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2016)
9211138005, ^فرشاد ورامینیان*
Effects of non-ionic surfactants on formation kinetics of structure H hydrate regarding transportation and storage of natural gas
Journal of natural gas science and engineering(2016)
9211138005, 9211139012, ^فرشاد ورامینیان*
Study of tetra-n-butylammonium bromide and tetrahydrofuran hydrate formation kinetics as a cold storage material for air conditioning system
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2016)
9211137011, 9211135010, ^فرشاد ورامینیان*
The modeling of hydrate growth kinetics in Tetrahydrofuran–Water mixture based on subcooling driving force
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY(2015)
8811135004, ^فرشاد ورامینیان*
Experimental measurement of phase equilibrium for gas hydrates of refrigerants, and thermodynamic modeling by SRK, VPT and CPA EOSs
JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS(2013)
8511139006, ^فرشاد ورامینیان*
“ Experimental and computational study on clathrate hydrate of tetrahydrofuran formation on a subcooled cylinder
INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID(2015)
9211138005, 8911133010, 8811135004, ^فرشاد ورامینیان*
Experimental investigation on structure H hydrates formation kinetics: Effects of surfactants on interfacial tension
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2017)
9211138005, ^فرشاد ورامینیان*
Thermodynamic and structural properties of methane/water systems at the threshold of hydrate formation predicted by molecular dynamic simulations
Journal of natural gas science and engineering(2016)
9211135010, ^فرشاد ورامینیان*, محمود رحمتی
The synergism of the binary and ternary solutions of polyethylene glycol, polyacrylamide and Hydroxyethyl cellulose to methane hydrate kinetic inhibitor
Journal of natural gas science and engineering(2016)
9211139012, ^فرشاد ورامینیان*, 9211135010
Water desalination using R141b Gas Hydrate Formation
DESALINATION AND WATER TREATMENT(2014)
8811135004, ^فرشاد ورامینیان*
Modeling of Methane and Ethane Hydrate Formation Kinetics Based on Non Equilibrium Thermodynamics
Journal of Non-Equilibrium Thermodynamics(2011)
8611139008, ^فرشاد ورامینیان*, 8611138009
A generalized macroscopic kinetic model for description of gas hydrate formation processes in isothermal-isochoric systems
(2011)
^بهمن زارع نژاد, ^فرشاد ورامینیان
Separation performance investigation of packed distillation columns using simple NEQ approach based on packing multicomponent efficiencies and effective mass transfer coefficients
KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING(2018)
9011135002, جواد کریمی ثابت*, ^فرشاد ورامینیان
Microwave-assisted Synthesis of Nanocomposite Ag doped Clinoptilolite Zeolite Photocatalyst
Science of Advanced Materials(2018)
9121135008, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^فرشاد ورامینیان
Degradation of tetracycline using photocatalytic membrane reactor with nanocomposite Ag doped clinoptilolite zeolite photocatalyst
DESALINATION AND WATER TREATMENT(2019)
9121135008, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^فرشاد ورامینیان
Degradation of diazinon from aqueous solution using silver-modified clinoptilolite zeolite in photocatalytic process
Advances in Environmental Tehnology(2018)
9121135008, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^فرشاد ورامینیان
Thermodynamic properties of the Lennard-Jones fcc solid: Perturbation theory parameterization and Monte Carlo simulation
MOLECULAR PHYSICS(2020)
9222135001, ^کیانا پیوندی*, ^فرشاد ورامینیان, سید مجید هاشمیان زاده
Exploring the effect of important parameters on decomposition of gas hydrate structure I: A molecular dynamics simulation study
Journal of natural gas science and engineering(2018)
9021134001, ^فرشاد ورامینیان, نفیسه فرهادیان*
Data for exploring the effect of parametersons on decomposition of gas hydrate structure I
data in brief(2018)
9021134001, ^فرشاد ورامینیان, نفیسه فرهادیان*
Effects of different surfactants and physical properties on the coalescence of dimethyl disulfide drops with mother phase at the interface of sodium hydroxide aqueous solutions
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2018)
9021135004, ^فرشاد ورامینیان*, پریسا خدیو پارسی, J.saien
Kinetic study of carbon dioxide hydrate formation by thermal analysis in the presence of two surfactants: Sodium dodecyl sulfate (SDS) and lauryl alcohol ethoxylate (LAE)
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2018)
9211135010, ^فرشاد ورامینیان*
Differential scanning calorimetry measurements and modeling of methane + THF hydrate growth kinetics based on non-equilibrium thermodynamics
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2018)
9211135010, ^فرشاد ورامینیان*
Interfacial properties of hydrocarbon/water systems predicted by molecular dynamic simulations
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS(2019)
پریسا نائیجی, Tom K. Woo, Saman Alavi*, ^فرشاد ورامینیان, Ryo Ohmura
Effects of chemical modification of PVA by acrylamide, methacrylamide and acrylonitrile on the growth rate of gas hydrate in methane-propane-water system
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2018)
هادی روستا, علی دشتی*, سیدحسین مظلومی, ^فرشاد ورامینیان
The dual effect of amino acids on the nucleation and growth rate of gas hydrate in ethane + water, methane + propane + water and methane + THF + water systems
FUEL(2018)
هادی روستا, علی دشتی*, سیدحسین مظلومی, ^فرشاد ورامینیان
A comprehensive description of single-phase and VLE properties of cryogenic fluids using molecular-based equations of state
FLUID PHASE EQUILIBRIA(2019)
9222135001, ^کیانا پیوندی*, ^فرشاد ورامینیان, سید مجید هاشمیان زاده
Investigation of THF hydrate formation kinetics: Experimental measurements of volume changes
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2019)
9311135001, ^کیانا پیوندی*, ^فرشاد ورامینیان, زهرا مکاریان
STUDY OF PARAMETERS AFFECTING THE COALESCENCE OF DIMETHYL DISULFIDE DROPS IN A MEROX UNIT
BRAZILIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING(2019)
محمد کسمایی*, ^فرشاد ورامینیان, پریسا خدیو پارسی, جواد سائین
STUDY OF SOLUBILITY IN SUPERCRITICAL FLUIDS: THERMODYNAMIC CONCEPTS AND MEASUREMENT METHODS - A REVIEW
BRAZILIAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING(2019)
9311135003, جواد کریمی ثابت, ^فرشاد ورامینیان
Study the kinetics and thermodynamics conditions for CO2 hydrate formation in orange juice concentration
INNOVATIVE FOOD SCIENCE & EMERGING TECHNOLOGIES(2019)
9411137008, ^فرشاد ورامینیان*
Effect of Stearic Acid as a Co-solvent on the Solubility Enhancement of Aspirin in Supercritical CO
Chemical Engineering and Technology(2019)
9311135003, جواد کریمی ثابت, ^فرشاد ورامینیان
The Effect of Sodium and Chloride Salts on Tetrahydrofuran Hydrate Formation by Using a Differential Scanning Calorimetry
Gas Processing Journal(2018)
9211135010, ^فرشاد ورامینیان*
Determination of valsartan solubility in supercritical carbon dioxide: Experimental measurement and molecular dynamic simulation
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2019)
9311135003, جواد کریمی ثابت*, ^فرشاد ورامینیان
The Effect of Sodium halide salts on the kinetics of Sodium halides Tetrahydrofuran hydrate formation by using a differential scanning calorimetry method
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2019)
9511139004, ^فرشاد ورامینیان*
The kinetic modeling of methane hydrate growth by using molecular dynamic simulations
INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER(2019)
9211135010, ^فرشاد ورامینیان*, محمود رحمتی
داده های تعادلی و مدل سازی ترمودینامیکی شرایط تشکیل هیدرات برای کربن دی اکسید ومخلوط کربن دی اکسید و متان در مجاورت متانول
(2008)
اصغر جاوید نیا , محسن وفائی سفتی , امیر عباس ایزد پناه , ^فرشاد ورامینیان
Renewable biosurfactants for energy-efficient storage of methane: An experimental and computational investigation
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL(2022)
Abdolreza Farhadian*, 9411138003, مینا مداح, معصومه سادات حسینی, الهه ساده, ^کیانا پیوندی, ^فرشاد ورامینیان
Kinetic Studies of Structure-H Hydrate Using a Langmuir Adsorption Model: Effects of Methyl Cyclohexane and Methyl Cyclopentane as Large-Molecule Guest Substances on Methane Hydrate
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2021)
8911139001, 8911139006, ^فرشاد ورامینیان*
Study of sodium halide aqueous solutions treatment for ethane hydrate formation kinetics
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2016)
9111139004*, ^فرشاد ورامینیان
Water purification by freezing and gas hydrate processes, and removal of dissolved minerals (Na+, K+, Mg2 +, Ca2 +)
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2016)
8811135004, ^فرشاد ورامینیان*
Efficiency-based nonequilibrium modeling of industrial-scale multicomponent distillation columns
SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY(2017)
9011135002, جواد کریمی ثابت*, ^فرشاد ورامینیان
Investigation on the kinetics of methane and carbon dioxide hydrates by using a modified kinetic model
Journal of natural gas science and engineering(2015)
8811135001, 8811137002, ^فرشاد ورامینیان*
ارزیابی کارایی جداسازی یک ستون تقطیر چندجزئی صنعتی توسط مدل تعادلی بهبود‌یافته بر اساس محاسبات بازدهی‌های چندجزئی
فرآیند نو(2020)
9011135002, ^فرشاد ورامینیان*, جواد کریمی ثابت
طراحی و مدل سازی یک فرایند تقطیر چندجزئی به روش نیوتون رافسون بهبود یافته
مجله مهندسی شیمی ایران(2016)
9011135002, ^فرشاد ورامینیان*, جواد کریمی ثابت
Molecular insights into the heterogeneous crystal growth of tetrahydrofuran hydrate: Kinetic and interfacial properties
JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS & MODELLING(2022)
9411135001, ^کیانا پیوندی*, ^فرشاد ورامینیان
In situ measurements of tetrahydrofuran hydrate and ice growth in the presence of copper surface with fringe projection: Growth kinetics and interfacial morphology
JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH(2022)
9411135001, ^کیانا پیوندی*, ^فرشاد ورامینیان, مریم زارع
Effect of surface structure on the kinetic of THF hydrate formation
JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH(2022)
9311135001, ^کیانا پیوندی*, ^فرشاد ورامینیان
Effects of Halide Anions on Water Desalination Based on Crystallization Methods: Freezing and Tetrahydrofuran Hydrate Formation
Iranian journal of chemistry & chemical engineering -international english edition(2022)
9211138006, ^مریم کرم الدین, ^کیانا پیوندی*, ^فرشاد ورامینیان
Modeling the solubility of light reservoir components HCFCs and HFC in water using the CPA and sPA-SAFT equations of state
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2013)
^فرشاد ورامینیان
Experimental study and kinetics modeling of gas hydrate formation of methane-ethane mixture
JOURNAL OF NON-EQUILIBRIUM THERMODYNAMICS(2013)
^فرشاد ورامینیان
Experimental and modeling investigation on structue H hydrate formation kinetics
(2013)
^فرشاد ورامینیان, محسن وفائی سفتی
modeling the surface tension of refrigerant mixtures with linear gradient theory
INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID(2013)
^فرشاد ورامینیان
Experimental study of methane hydrate formation kinetics with or without additives and modeling based on chemical affinity
(2013)
^فرشاد ورامینیان
Solubility of R22, R23 ,R32, R134 , R152, R744 refrigerant in water by using equation of state
INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID(2013)
^فرشاد ورامینیان
Modeling interfacial tension of (CH4+N2) + H2o and (N2+CO2)+H2o systems using linear gradient theory
KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING(2013)
^فرشاد ورامینیان
A proposed combination model for predicting surface tension and surface properties of binary refrigerant mixtures
INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID(2013)
8811135001, 8322130027, ^فرشاد ورامینیان, ^احمد باقری
اثر تغییر پارامترهای آبکاری بر ویژگی های پوشش کروم سخت بر روی فولاد ST37
(2007)
^فرشاد ورامینیان, ^علی حبیب الله زاده
Experimental and theoretical investigations on the carbon dioxide gas hydarte formation Kinetics at the onset of turbidity regarding CO2 capture and sequestration processes
KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING(2013)
^بهمن زارع نژاد, ^فرشاد ورامینیان
formation kinetics of structure H gas Hysrate
(2013)
^فرشاد ورامینیان, دکتر وفایی سفتی
Thermodynamic modeling of phase equilibrium for gas hydrate in single and mixed refrigerants by using sPC-SAFT equation of state
FLUID PHASE EQUILIBRIA(2014)
^فرشاد ورامینیان
: بررسی اثر سینتیکی مبرد R22 در غلظت های کم بر روی تشکیل هیدرات متان
(2013)
^فرشاد ورامینیان, بهمن توحیدی
sepapration of methane-ethane gas mixtures via gas hydrate formation
SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY(2014)
^فرشاد ورامینیان
A unified approach for description of gas hydrate formation kineticsin the presence of kinetic promoters in gas hydrate converters
Energy Conversion and Managment(2013)
^بهمن زارع نژاد, ^فرشاد ورامینیان
انتخاب ساختار مناسب بلور هیدرات گازی برای انتقال گاز طبیعی
(2008)
^فرشاد ورامینیان
Effects of Different Surfactants on the Kinetics of Ethane Hydrate Formation: Experimental and Modeling Studies
(2013)
^فرشاد ورامینیان, امیر عباس ایزد پناه , Amir.H Mohammadi
فرایند شیرین سازی با استفاده از هیدرات گازی
(2014)
^فرشاد ورامینیان
بررسی شرایط تشکیل هیدرات گازی در خطوط انتقال گاز با استفاده از کمینه سازی تابع TPD
(2013)
^فرشاد ورامینیان
Effects of process variables on the initial gas hydrate formation rate: The case of ethane hydrate formation in the absence or presence of SDS kinetic promoter
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2014)
^بهمن زارع نژاد, ^فرشاد ورامینیان
Amino acids as kinetic inhibitors for tetrahydrofuran hydrate formation: Experimental study and kinetic modeling
Journal of natural gas science and engineering(2014)
^فرشاد ورامینیان
Optimization of inhibition conditions of tetrahydrofuran hydrate formation via the fractional factorial design methodology
Journal of natural gas science and engineering(2014)
^فرشاد ورامینیان
Effects of two surfactants sodium dodecyl sulfate (SDS) and polyoxyethylene (20) sorbitan monopalmitate (Tween(R)40) on ethane hydrate formation kinetics: Experimental and modeling studies
Journal of natural gas science and engineering(2014)
^فرشاد ورامینیان, امیر عباس ایزد پناه , Amir.H Mohammadi
Study of ethane hydrate formation kinetics using the chemical affinity model with and without presence of surfactants
JOURNAL OF NON-EQUILIBRIUM THERMODYNAMICS(2014)
^فرشاد ورامینیان, امیر عباس ایزد پناه
Modeling the Viscosity of Pure Imidazolium-based Ionic Liquids Using SAFT-VR-Mie EoS
FLUID PHASE EQUILIBRIA(2015)
^کیانا پیوندی, ^فرشاد ورامینیان
بررسی روش های محاسبه فوگاسیته جزء آب در فاز جامد هیدرات گازی
(2008)
^فرشاد ورامینیان
Experimental and Theoretical Investigations on the enhancement of methane gas hydrate formation rate by using the kinetic additives
PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY(2015)
^بهمن زارع نژاد, ^فرشاد ورامینیان
Kinetic study on the process of chclF2 (R22) hydrate formation in the presence of SDS surfactant based on chemical affinity
Journal of natural gas science and engineering(2014)
^فرشاد ورامینیان
Mathematical modeling and simulation of carbon dioxide stripping from water using hollow fiber membrane contactors
CHEMICAL ENGINEERING AND PROCESSING(2015)
^محسن مهدی پور قاضی, ^فرشاد ورامینیان
Performance of hydrate inhibitors in tetrahydrofuran hydrate formation by using measurement of electrical conductivity
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY(2014)
^فرشاد ورامینیان
Study on the growth process of HCFC141b hydrate in isobaric system by a macroscopic kinetic model
INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID(2014)
^فرشاد ورامینیان
Experimental Measurement and Kinetic Modeling of Ethane Gas Hydrate in the Presence of Sodium Dodecyl Sulfate Surfactant
(2013)
8811135004, ^فرشاد ورامینیان
Thermodynamic Modeling of Hydrate Dissociation Conditions for Refrigerants R-134a, R-141b and R-152a
INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID(2012)
فاطمه نیک بخت, امیر عباس ایزد پناه , ^فرشاد ورامینیان, امیر حسین محمدی
Thermodynamic model for predicting equilibrium conditions of clathrate hydrates of noble gases + light hydrocarbons: Combination of Van der Waals–Platteeuw model and sPC-SAFT EoS
JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS(2015)
^فرشاد ورامینیان
Modeling the surface tension and surface properties of (CO2+H2O) and (H2S + H2O) with gradient theory in combination with sPC–SAFT EOS and a new proposed influence parameter
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2014)
^فرشاد ورامینیان
Experimental and modeling investigation on surface tension and surface properties of (CH4+H2O), (C2H6+H2O), (CO2+H2O) and (C3H8+H2O) from 284.15 K to 312.15 K and pressures up to 60 bar
INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID(2014)
^فرشاد ورامینیان
Experimental study of CO2 hydrate formation kinetics with and without kinetic and thermodynamic promoters
Scientia Iranica(2014)
^فرشاد ورامینیان
بررسی اثرات جرم گرفتگی کلوئیدی غشاهای سیستم اسمز معکوس و مکانیسم آنها
(2006)
^علی حقیقی اصل, ^فرشاد ورامینیان
Synergistic effects of nonylphenol ethoxylates and polyethylene glycols on performance of gas hydrate kinetic inhibitor
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2016)
9111137014, 9112139003, پریسا ناییجی, ^کیانا پیوندی, ^فرشاد ورامینیان
A new approach for determination of single component gas hydrate formation kinetics in the absence or presence of kinetic promoters
CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE(2015)
^بهمن زارع نژاد, ^فرشاد ورامینیان
Driving Force for Nucleation of Multi-Component Gas Hydrat
Iranian journal of chemistry & chemical engineering -international english edition(2007)
امیر عباس ایزد پناه , محسن وفائی سفتی , ^فرشاد ورامینیان
بررسی آزمایشگاهی و مدل سازی سینتیک تشکیل هیدرات از پروپان
(2007)
امیر عباس ایزد پناه , محسن وفائی سفتی , ^فرشاد ورامینیان
محاسبه ضرایب اکتیویته معادله ون لار با استفاده از معادلات حالت پنگ رابینسون وسوآو ردلیچ –کوانگ به جای معادله ون دروالس
(2006)
کیانا پیوندی, کامیار موقر نژاد, ^فرشاد ورامینیان
بهینه سازی ضرایب تابع پتانسیل کی هارا با روش الگوریتم ژنتیک برای تشکیل ساختار Hهیدرات
(2006)
^فرشاد ورامینیان
بررسی آزمایشگاهی و مدل سازی سینتیک تشکیل هیدرات متان در فرایند حجم ثابت .بر اساس مسیر ترمودینامیکی طبیعی در سینتیک واکنش های شیمیائی
(2006)
امیر عباس ایزد پناه , محسن وفائی سفتی , ^فرشاد ورامینیان
An accurate thermodynamic model to predict viscosity of acid gases
چهارمین کنفرانس تخصصی ترمود ینامیک(2015-10-28)
^کیانا پیوندی, ^فرشاد ورامینیان
Kinetic Study of Amino acids Inhibition Potential of Glycine and L-leucine on the Ethane Hydrate Formation
The 9 International chemical engineering congress & Exhibittion(IchEc 2015)(2015-12-26)
9112139003, 9111137014, مریم کرم الدین, ^فرشاد ورامینیان, ^کیانا پیوندی
Investigation of the Chen-Guo hydrate model combined with CPA EoS in gas hydrate modeling
The 9 International chemical engineering congress & Exhibittion(IchEc 2015)(2015-12-26)
^کیانا پیوندی, ^فرشاد ورامینیان
Synergistic effects of Nonylphenol Ethoxylates on performance of gas hydrate kinetic inhibitor
The 9 International chemical engineering congress & Exhibittion(IchEc 2015)(2015-12-26)
9111137014, 9112139003, پریسا نائیجی, ^فرشاد ورامینیان, ^کیانا پیوندی
شیرین سازی آب با استفاده از روش انجمادی
همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت چالش ها و راهکارها(2015-11-10)
9211138006, ^کیانا پیوندی, ^فرشاد ورامینیان
بررسی فعالیت سطحی و رفتار مولکولی سورفکتانت فلوئوروکربنی و هیدروکربنی
چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی(2017-05-24)
9311138014, ^فرشاد ورامینیان*, 9411137008
Study of the origin of arsenic in Iran and the prediction of contaminated regions
The National Conference on Treatment of Water, Air and Soil (TWAS2018)(2018-07-03)
9511137015, ^فرشاد ورامینیان, ^محسن مهدی پور قاضی
Removal of arsenic from drinking water using modified zeolite clinoptilolite
شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران/The 16th Iranian National Congress of Chemical Engineering(2019-01-22)
9511137014, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^فرشاد ورامینیان
جذب سطحی سرب از آب آشامیدنی با استفاده از زئولیت طبیعی اصلاح شده کلینوپتیلولیت معادن سمنان
شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2019-01-22)
9511139001, ^محسن مهدی پور قاضی*, ^فرشاد ورامینیان
بررسی کارایی معادلات حالت درجه سه برای پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات گازی الف - آلکان ها
دومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک ایران(2009-05-12)
^فرشاد ورامینیان
تحلیل پایداری برای ساختار H هیدرات گازی و محاسبات تبخیر ناگهانی
دومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک ایران(2009-05-12)
^فرشاد ورامینیان
A study on the influence of the methane gas hydrates on global warming
International conference on Environment 2008(2008-12-15)
^فرشاد ورامینیان
بررسی پایداری هیدرات گازی با استفاده از روش صفحه بوسان
دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2008-10-20)
^فرشاد ورامینیان
پایداری هیدرات گازی در شرایط عملیاتی ایستگاه های گاز شهری
دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2008-10-20)
^فرشاد ورامینیان
محاسبه فوگاسیته اجزاء در ساختار H هیدرات گازی
دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2008-10-20)
^فرشاد ورامینیان
بررسی نقش هیدرات گازی بر گرم شدن کره زمین
دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2008-10-20)
^فرشاد ورامینیان
تعیین ضرایب بر هم کنش قانون اختلاط رانش برای پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات گازی متان و اتان با استفاده از معادلات حالت درجه سه
دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2008-10-20)
^فرشاد ورامینیان
بررسی انطباق پذیری اطلاعات آزمایشگاهی فشارهای پایین با فشارهای بالا برای سینتیک تشکیل هیدرات متان
دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2008-10-20)
^فرشاد ورامینیان, محسن وفائی سفتی
کاربرد الگوریتم ژنتیک در تعادل فازی هیدرات گازی
اولین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی(2008-05-31)
سید روزبه میرجلالی, سید روزبه میرجلالی, ^فرشاد ورامینیان
مدل سازی سینتیک تجزیه هیدرات اتان
اولین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی(2008-05-31)
^فرشاد ورامینیان
مدل سازی CFD راکتور صنعتی انتقال آب – گاز
اولین کنفرانس ملی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در مهندسی شیمی(2008-05-14)
^فرامرز هرمزی, ^فرشاد ورامینیان
مدل سازی CFD انتقال حرارت در راکتورهای بستر ثابت
اولین کنفرانس ملی کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در مهندسی شیمی(2008-05-14)
^فرامرز هرمزی, ^فرشاد ورامینیان
بهینه سازی ضرائب متقابل قواعد اختلاط با روش الگوریتم ژنتیک برای پیش بینی ساختار H هیدرات در سیستم چهار فازی- سه جزئی
دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی(2008-05-13)
^فرشاد ورامینیان, حامد سمندی, حامد سمندی
داده های تعادلی و مدل سازی ترمودینامیکی شرایط تشکیل هیدرات برای دی اکسید کربن و مخلوط دی اکسید کربن و متان در حضور متانول
اولین همایش تخصصی ترمودینامیک ایران(2007-10-31)
اصغر جاوید نیا , اصغر جاوید نیا , محسن وفائی سفتی , محسن وفائی سفتی , امیر عباس ایزد پناه , امیر عباس ایزد پناه , ^فرشاد ورامینیان
مدل سازی راکتور صنعتی واکنش انتقال آب-گاز دما بالا
دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی(2008-05-13)
^فرامرز هرمزی, ^فرشاد ورامینیان
مدل سازی سینتیک تشکیل هیدرات گازی متان با استفاده از ترمودینامیک برگشت ناپذیر
اولین همایش تخصصی ترمودینامیک ایران(2007-10-31)
^فرشاد ورامینیان, امیر عباس ایزد پناه , امیر عباس ایزد پناه
تحلیل پایداری در سیستم های حاوی هیدرات گازی به وسیله الگوریتم ژنتیک
اولین همایش تخصصی ترمودینامیک ایران(2007-10-31)
^فرشاد ورامینیان
کاربرد تعادلات فازی در مدلسازی سینتیک تولید هیدرات در حجم ثابت با استفاده از حساب تغییرات
اولین همایش تخصصی ترمودینامیک ایران(2007-10-31)
^فرشاد ورامینیان
تحلیل پایداری و محاسبات تبخیر ناگهانی چند جزئی چند فازی در سیستم های حاوی هیدرات گازی به وسیله الگوریتم ژنتیک
هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی ایران(2007-10-16)
^فرشاد ورامینیان
بررسی آزمایشگاهی سینتیک تولید هیدرات پروپان در حجم ثابت
دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2005-11-15)
^فرشاد ورامینیان, محسن وفائی سفتی , محسن وفائی سفتی , امیر عباس ایزد پناه , امیر عباس ایزد پناه
محاسبات تبخیر آنی برای سیستم های چند فازی چند جزئی حاوی هیدرات گازی
دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2005-11-15)
امیر عباس ایزد پناه , امیر عباس ایزد پناه , محسن وفائی سفتی , محسن وفائی سفتی , ^فرشاد ورامینیان
هسته سازی در فرایند تولید هیدرات گازی
هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2002-10-28)
^فرشاد ورامینیان, ^علی حقیقی اصل
مدل سازی سینتیک تولید هیدرات گازی از دی اکسید کربن
ششمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2001-05-08)
^فرشاد ورامینیان
Dispersed Phase Local Holdup in Extraction Column
دومین کنفرانس بین المللی شیمی و کاربردهای آن(2003-06-01)
^علی حقیقی اصل, ^فرشاد ورامینیان
Gas Hydrate Formation for Transportation of Natural Gas
دومین کنفرانس بین المللی شیمی و کاربردهای آن(2003-06-01)
^علی حقیقی اصل, ^فرشاد ورامینیان
The Role of Heat Transfer in Kinetic of Hydrate Formation
چهارمین کنگره بین المللی هیدرات گازی(2002-05-19)
^فرشاد ورامینیان
Transportation of Natural Gas by Production of Gas Hydrate
دومین همایش بین المللی نفت ، گازو پتروشیمی(2000-04-20)
^فرشاد ورامینیان, علی دانش, علی دانش, م فصیح, م فصیح, م محمدزاده, م محمدزاده
پیش بینی حلالیت گاز متان در آب در نزدیکی نقطه تشکیل هیدرات
پنجمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی(2000-04-24)
^فرشاد ورامینیان, علی دانش, علی دانش
سینتیک تولید هیدرات گازی از متان و اتان
پنجمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی(2000-04-24)
^فرشاد ورامینیان, علی دانش, علی دانش
بررسی آزمایشگاهی تعیین نیروی محرکه مناسب در فرایند تشکیل هیدرات اتان در حجم ثابت
سیزدهمین کنفرانس مهندسی شیمی ایران و اولین کنفرانس بین المللی منطقه ای مهندسی شیمی و نفت(2010-10-25)
^فرشاد ورامینیان, ^بهمن زارع نژاد
بررسی زمان القا در تشکیل هیدرات اتان
سیزدهمین کنفرانس مهندسی شیمی ایران و اولین کنفرانس بین المللی منطقه ای مهندسی شیمی و نفت(2010-10-25)
^فرشاد ورامینیان, ^بهمن زارع نژاد
بررسی آزمایشگاهی و مدل سازی سینتیک تشکیل هیدرات اتان در فرایند حجم ثابت بر اساس مسیر ترمودینامیکی طبیعی در سینتیک واکنش های شیمیایی
سیزدهمین کنفرانس مهندسی شیمی ایران و اولین کنفرانس بین المللی منطقه ای مهندسی شیمی و نفت(2010-10-25)
^بهمن زارع نژاد, ^فرشاد ورامینیان
بررسی تاثیر شدت اختلاط بر فرایند تشکیل هیدرات اتان
سیزدهمین کنفرانس مهندسی شیمی ایران و اولین کنفرانس بین المللی منطقه ای مهندسی شیمی و نفت(2010-10-25)
^بهمن زارع نژاد, ^فرشاد ورامینیان
بررسی آزمایشگاهی افزودنی SDS بر سینتیک تشکیل هیدرات اتان
اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران(2011-05-18)
^فرشاد ورامینیان
بررسی سینتیکی و ترمودینامیکی تشکیل هیدرات Co2و ایجاد شرایط آسان برای تشکیل هیدراتCo2 Co2
اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران(2011-05-18)
^فرشاد ورامینیان
محاسبات تبخیر ناگهانی چند فازی در سیستمهای حاوی هیدرات گازی
اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران(2011-05-18)
^فرشاد ورامینیان
نتایج آزمایشگاهی و مدل سازی ترمو دینامیکی شرایط تعادل سه فازی هیدرات در سیستم (آب -R22 ) به منظور جداسازی نمک از آبهای شور
اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران(2011-05-18)
^فرشاد ورامینیان
مدلسازی کشش سطحی مخلوط آب-متان با تئوری گرادیان خطی
اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران(2011-05-18)
^فرشاد ورامینیان
مدل سازی شرایط تشکیل هیدرات برای مبرد های R-134a,R-141bوR-152 با استفاده از معادله حالت CPAو به دست آوردن پارامتر های کی ها را برای این مواد
اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران(2011-05-18)
فاطمه نیک بخت, امیر عباس ایزد پناه , ^فرشاد ورامینیان
بررسی شرایط تشکیل هیدرات برای گازهای متان و اتان در حضور و عدم حضور متانول به عنوان بازدارنده ترمودینامیکی
اولین همایش ملی هیدرات گازی ایران(2011-05-18)
فاطمه نیک بخت, امیر عباس ایزد پناه , ^فرشاد ورامینیان
تحلیل پایداری مخلوط متان-آب با استفاده از کمینه سازی فاصله صفحه بوسان به کمک الگوریتم ژنتیک
سیزدهمین کنفرانس مهندسی شیمی ایران و اولین کنفرانس بین المللی منطقه ای مهندسی شیمی و نفت(2010-10-25)
^فرشاد ورامینیان
تبخیر ناگهانی منفی در سیستم های دو فازی و چند فازی
سیزدهمین کنفرانس مهندسی شیمی ایران و اولین کنفرانس بین المللی منطقه ای مهندسی شیمی و نفت(2010-10-25)
^فرشاد ورامینیان
Modelling of hydrate formation conditions for refreigerent R134a, R141B, and R-152 using the CPA equation of state and obtainig The kihara potential p
7th International conference on Gas Hydrate(2011-07-17)
فاطمه نیک بخت, امیر عباس ایزد پناه , ^فرشاد ورامینیان
Thermodynamics Modeling of Dissociation Conditions of Clathrate Hydrate Refrigerants R-134a, R-141b and R-152a using the CPA equation of state
25th European Symposium on Applied Thermodynamics, ESAT 2011, Russia(2011-06-24)
فاطمه نیک بخت, امیر عباس ایزد پناه , ^فرشاد ورامینیان
بررسی کارایی معادلات حالت درجه سه برای پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات گازی ف ب -دی اکسید کربن, نیتروژن و سولفید هیدروژن
سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک ایران(2011-10-02)
^فرشاد ورامینیان
آب گیری اسمزی از سیب
بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران(2011-11-22)
^فرشاد ورامینیان
بررسی اثر ماده افزودنی سدیم دو دسیل سولفات و شدت اختلاط بر تشکیل هیدرات پروپان
همایش ملی فناوری های نوین در صنایع شیمیایی(2012-05-22)
^فرشاد ورامینیان
بررسی آزمایشگاهی سینتیک سرعت تشکیل کریستال اچ هیدرات متان
همایش ملی فناوری های نوین در صنایع شیمیایی(2012-05-22)
^فرشاد ورامینیان, محسن وفائی سفتی
بررسی اثر مواد فعال سطحی آنیونی و کاتیونی بر سرعت تشکیل هیدرات اتان
همایش ملی فناوری های نوین در صنایع شیمیایی(2012-05-22)
^فرشاد ورامینیان
CFD Modeling of Temperature, Reaction and Concentration Profiles in HTWGS Industrial Reactor
ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی(2009-11-16)
^فرامرز هرمزی, ^فرشاد ورامینیان
Prediction of Gas Hydrate Forming Conditions By Using PR Equatio of State and Different Mixing Rules
ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی(2009-11-16)
^فرشاد ورامینیان
Modelig of Ethane Hydrate Decomposition Kinetics Based on Chemical Affinity
ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی(2009-11-16)
^فرشاد ورامینیان
Prediction of surface properties of binary refrigerant mixture with density (valume) based model
پانزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران(2012-09-03)
^احمد باقری, ^فرشاد ورامینیان
Synergism/antagonism studies between antifoam-antihydrate using surface tension technique
پانزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران(2012-09-03)
علی اکبر نظری مقدم, علی علوی, ^احمد باقری, ^فرشاد ورامینیان, ا حیدریان نسب, امیر ابوالحسنی
modeling of methane and ethane mixture gas hydrate formation kinetics based on non-equilibrium thermodynamics
پانزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران(2012-09-03)
^فرشاد ورامینیان
بررسی آزمایشگاهی سینتیک تشکیل کریستال اچ هیدرات از متیل سیکلوهگزان و ترشیو بوتیل متیل اتر
چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2012-10-16)
^فرشاد ورامینیان, محسن وفائی سفتی
مدلسازی سینتیکی تجزیه هیدرات گازی مخلوط متان و اتان
چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2012-10-16)
^فرشاد ورامینیان
مدلسازی سینتیک تشکیل ساختار اچ هیدرات با متیل سیکلو هگزان به کمک تمایل شیمیایی
چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2012-10-16)
^فرشاد ورامینیان
مدلسازی سینتیک تشکیل ساختار اچ هیدرات با ترشیو بوتیل متیل اتر به کمک ترمودینامیک غیر تعادلی
چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2012-10-16)
^فرشاد ورامینیان
مدلسازی سینتیک تشکیل هیدرات اتان در حضور مواد فعال سطحی SDBS و TX-100
سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده(2012-10-10)
^فرشاد ورامینیان
بررسی اثر مواد فعال سطحی بر سینتیک تشکیل هیدرات گازی مخلوط متان و اتان
سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده(2012-10-10)
^فرشاد ورامینیان
مدل سازی سینتیکی رشد هیدرات گازی R141b با کمک تمایل شیمیایی
چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2012-10-16)
^فرشاد ورامینیان
بررسی فعالیت سطحی بازدارنده های سینیتیکی
دومین همایش ملی هیدرات گازی(2013-05-15)
^احمد باقری, ^فرشاد ورامینیان, فرشید فریدنی, علی اکبر نظری مقدم
Experimental Study and Modeling of Gas Hydrate Formation Kinetics of CH4-C2H6, CH4-C3H8 and CH4-CO2 Mixtures
8th international conference on gas hydrate(2014-07-29)
^فرشاد ورامینیان
بررسی آزمایشگاهی اثر هم افزایی ماده فعال سطحی غیر یونیPEG با PVP بر بازدارندگی سینتیکی تشکیل هیدرات گاز اتان
پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2015-02-17)
^کیانا پیوندی, ^فرشاد ورامینیان
بررسی آزمایشگاهی اثر آمینواسیدهای گلایسین و لیوسین، بر بازدارندگی تشکیل هیدرات گاز اتان
پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2015-02-17)
9112139003, 9111137014, ^فرشاد ورامینیان*, ^کیانا پیوندی
استفاده از مواد متخلخل نظير تركيبات Metal Organic Framework در مقايسه با بهبود دهنده¬ هاي رايج در تشكيل هيدرات گازي
شريفي فرهاد(تاریخ دفاع: 1402/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي واحد جداسازي متان و اتان از جريان گاز طبيعي وبررسي مشكل تشكيل هيدرات گازي
هاشم پور مجتبي(تاریخ دفاع: 1401/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شيرين سازي پساب واحد RO با فرآيند هيدرات گازي
رمضاني زهرا(تاریخ دفاع: 1401/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي cfd انتقال حرارت بين برگ ومحيط پيرامون طي پديده سرمازدگي تشعشعي: بررسي عوامل موثر بر آن
باغفلكي سحر(تاریخ دفاع: 1402/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود روش SME در ارزيابي ريسك خطوط لوله انتقال گاز پرفشار
شريفي سودكلائي زهرا(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي و مطالعه سينتيكي استخراج تركيبات موثره گلرنگ بافناوري آب مايع زير دماي بحراني
برجي احمد(تاریخ دفاع: 1399/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير يون هاي Na+,Mg2+,Ca2+,K+ بر سينتيك رشد هيدرات دي اكسيد كربن در شيرين سازي آب
بسارند محمد(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات مواد فعال سطحي بر عملكرد حرارتي و افت فشار در ريزمجراها
محمدي صابر(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسيرشد هيدرات روي سطح سرد با روش تداخل سنجي و شبيه سازي مولكولي فرآيند رشد
ابراهيميان شمس اباد فرزانه(تاریخ دفاع: 1401/07/20) ، مقطع : دكتري
بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي ترموديناميكي حلاليت داروهاي آسپرين با استفاده از معادله حالت تجميعيCPA
استادهاشم اميرحسين(تاریخ دفاع: 1399/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و اندازه گيري خواص انتقالي نانو سيال مغناطيسي فريت
صدوقي زينب(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه سامانه پايش ايمني پيمانكاران شركت گاز مبنتني بر مديريت دانش با رويكرد پيشگيري از وقوع و تكرار حادثه
فتحي جعفر(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي فرآيند جذب داروي آسپرين با حلال يوتكنيك عميق با استفاده از نرم افزار شبيه سازي ديناميك مولكولي
اميرجان محمد(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي راندمان فرايند تقطير به كمك پديده هاي سطحي
شاهرودي محمد(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترموسينتيك و سينتيك حذف آلومينيوم از آب آشاميدني با استفاده از زئوليت طبيعي
خسروي حامد(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي فرآيند حذف سرب از آب آشاميدني به اصلاح زئوليت هاي طبيعي
ازنير ساناز(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه پارامترهاي تاثيرگذار بر عملكرد ايستگاه گاز شهري CGS، به منظور بهينه سازي مصرف گاز و بررسي حذف آب به منظور جلوگيري از تشكيل هيدرات
مطلبي چالشتري مهرداد(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه پارامترهاي تاثيرگذار بر عملكرد ايستگاه گاز شهري CGS، به منظور بهينه سازي مصرف گاز و بررسي حذف آب به منظور جلوگيري از تشكيل هيدرات
مطلبي چالشتري مهرداد(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ترموديناميك و سينتيك حذف آرسنيك از آب آشاميدني به روش جذب
نشان شاهجوئي احسان(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ترموديناميك و سينتيك حذف آرسنيك از آب آشاميدني به روش جذب
نشان شاهجوئي احسان(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي فرآيند كريستاليزاسيون هيدرات گازي در حضور نمك هاي گروه هفتم
حسيني نژاد النازالسادات(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي فرآيند كريستاليزاسيون هيدرات گازي در حضور نمك هاي گروه هفتم
حسيني نژاد النازالسادات(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي سرعت كريستاليزاسيون هيدرات گازي به وسيله الگوهاي طبيعي
صفائي مهدي(تاریخ دفاع: 1398/04/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي سرعت كريستاليزاسيون هيدرات گازي به وسيله الگوهاي طبيعي
صفائي مهدي(تاریخ دفاع: 1398/04/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير نوع پر كن در بازه فرآيند جداسازي گاز دي اكسيد كربن از مخلوط گازي با فرآيند هيدرات
چنعاني زاده سميرا(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير سطوح فلزي اصلاح شده بر سينتيك تشكيل هيدرات
اسدي معصومه(تاریخ دفاع: 1400/04/29) ، مقطع : دكتري
بررسي جدايش انتخابي طلا و پالاديوم با استفاده از فرايند GMEUF
عبدي سارا(تاریخ دفاع: 1400/03/31) ، مقطع : دكتري
مدلسازي رياضي فرآيند احياي الكتروشيميايي اكسيدهاي فلزي در نمك مذاب
جمالي مرتضي(تاریخ دفاع: 1400/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي ديناميك مولكولي داده هاي تجربي حلاليت و تعادل فازي جامد – مايع والزارتان در دي اكسيد كربن فوق بحراني
بهجتي راد هادي(تاریخ دفاع: 1398/08/29) ، مقطع : دكتري
شبيه سازي مونت كارلو و توسعه يك معادله حالت بر مبناي تئوري اغتشاش ترموديناميكي براي شرايط كرايوژنيكي
ابوالعلا مصطفي(تاریخ دفاع: 1398/04/18) ، مقطع : دكتري
بررسي شبيه سازي ديناميك مولكولي خواص ساختار هيدرات نوع دو به منظور جداسازي پرويان از متان
جابست زهره(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ترموديناميك و سينتيك تشكيل هيدرات CO2 در تغليظ آبميوه
صفري صالح(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آب گريز كردن سطح فولاد ضد زنگ با روش غوطه وري شيميايي
فتحي واوسري عيسي(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي CFD و بهينه سازي فرآيند آب گيري از سطوح خيس توسط چاقوي هوايي
ولوئيان حسين(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير محيط هاي اسيدي بر سرعت تشكيل هيدرات تتراهيدروفوران
گودرزي اميد(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير امواج فراصوت بر سينتيك رشد هيدرات گازي
هاشم پور سپيده(تاریخ دفاع: 1396/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي و مدلسازي رياضي فرآيند تقطير به روش غيرتعادلي با تاكيد بر كاربرد تقطير تبريدي
پورتالاري هادي(تاریخ دفاع: 1396/12/16) ، مقطع : دكتري
بررسي مواد افزودني فلوئودار به منظور كنترل كف زدايي و جلوگيري از تشكيل هيدرات در فرايند جداسازي هيدروژن سولفيد
معتمد محمددوردي(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر پارامترهاي موثر بر تجزيه هيدرات در محيط متخلخل
نجفي وحيد(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو فتوكاتاليست نوتركيب زئوليت كلينوپتيلولايت-نقره با روش امواج ماكروويو جهت تخريب آلاينده الي در فرايند راكتور فتوكاتاليستي غشايي
حلاجي قمي ميلاد(تاریخ دفاع: 1397/10/11) ، مقطع : دكتري
بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي سينتيكي رشدكريستال هيدرات گازي با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
نائيجي پريسا(تاریخ دفاع: 1397/06/12) ، مقطع : دكتري
مدلسازي و بررسي پيوند و وارونگي فازها به منظوذ جداسازي تركيبات دي سولفايد از محلول كاستيك واحد DMD (مراكس) پتروشيمي خارك
كسمائي محمد(تاریخ دفاع: 1398/06/04) ، مقطع : دكتري
بررسي سينتيك تشكيل هيدرات هاي گازي ساختار ll و H با ديدگاه پديده هاي سطحي به منظور استفاده در فرآيندهاي جداسازي
عرفاني خانه قاهي امير(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پديده كف زدايي در فرايند توليد پلي استايرن انبساطي
بدراق مهري(تاریخ دفاع: 1394/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير THF برروي سينتيك تشكيل هيدرات TBAB (ترابوتيل آمونيوم برسايد)
محمودي بدري(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سينتيكي تشكيل هيدرات متان در حضور هم افزايي بازدارنده هاي مختلف
فلاح جوكندان الهام(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير آنيون هاي مختلف بر راندمان شيرين سازي با استفاده از هيدرات تتراهيدرفوران
فتاحي مرضيه(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني خواص فازي محلول هاي الكتروليتي با استفاده از معادله حالت پي سي سفت
شادلو اعظم(تاریخ دفاع: 1394/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تسهيل شرايط تشكيل هيدرات به كمك مواد فعال سطحي
خوش آراي شاهين(تاریخ دفاع: 1393/07/26) ، مقطع : دكتري
بررسي آزمايشگاهي سينتيك تشكيل هيدرات مخلوط هاي گازي
سلطاني رضا(تاریخ دفاع: 1393/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت مبدل حرارتي تبريدي
ابوالحسني دولابي مجيد(تاریخ دفاع: 1395/08/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نمك هاي هاليد گروه 1و2 بر سنتيك تشكيل هيدرات و بازدارندگي آنها
دهقانپورفراشاه علي(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي هم افزايي بازدارنده هاي مختلف در تشكيل هيدرات گازي
رستمي خداورديلو خديجه(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ساختار شيميايي بر بازدارندگي در فرايند تشكيل هيدرات
عباسيان راد شيوا(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير بازدارندگي مواد ضد كف در فرايند تشكيل هيدرات گازي
ارجمندي فرد اكرم(تاریخ دفاع: 1393/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه و شبيه‌سازي فرايند سيلاب‌زني آب با شوري كم به منظور ازدياد برداشت از مخازن نفتي
عبداللهي فرد علي(تاریخ دفاع: 1395/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انجام محايبات تبخير ناگهاني به كمك معادله حالت CPA و پيش بيني شرايط تشكيل هيدرات گازي
ابوالعلا مصطفي(تاریخ دفاع: 1392/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سينتيك تشكيل هيدرات در فشار ثابت
خرم محمدجواد(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي كشش سطحي سيستم آب – گاز با استفاده از نظريه گراديان
طباطبائي مينا(تاریخ دفاع: 1392/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه حلاليت متان در آب و كشش سطحي گاز – مايع باروش ديناميك مولكولي
علي اسكندري ندا(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
9011137004
سيف فرناز(تاریخ دفاع: 1392/03/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جداسازي يونهاي سرب و روي با استفاده از روشهاي غشايي از پسابهاي صنعتي
سلطاني ميلاد(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نانوپارتيكل هاي ممانعت كننده از تشكيل رسوبات اسفالتين
نيك مرام محمد(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر مواد فعال سطحي برسينتيك تشكيل كريستال اچ و ظرفيت ذخيره سازي
كريمي رضا(تاریخ دفاع: 1391/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نگهداري طولاني مدت ميوه از طريق انتقال شكر به درون ميوه
كوهستاني سرند منا(تاریخ دفاع: 1390/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شيرين سازي آب شور به كمك هيدرات با تاكيد بر فشار بالا
دارائي مريم(تاریخ دفاع: 1390/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر مواد افزودني بر سينتيك و ذخيره سازي هيدرات گازي در ساختار نوع
روستافيض آبادي هادي(تاریخ دفاع: 1390/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ذخيره سازي انرژي گرمايي به كمك تغيير فاز مواد
جعفري فاطمه(تاریخ دفاع: 1390/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و مقايسه سينتيك تشكيل هيدرات ساختار اي و ساختار اي اي
بديعي جوان محمد(تاریخ دفاع: 1391/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سينتيك تشكيل ساختار هيدرات
سيفي مزرعه نو معصومه(تاریخ دفاع: 1391/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي سينتيك هيدرات مخلوطهاي گازي بر اساس مفهوم تمايل شيميايي
نائيجي پريسا(تاریخ دفاع: 1391/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
كرم الدين مريم(تاریخ دفاع: 1393/03/21) ، مقطع : دكتري
بررسي شريط و سينتيك تشكيل هيدرات گازي از دي اكسيد كربن به منظور كاهش آلورگي هوا
متحدين مونا(تاریخ دفاع: 1393/07/26) ، مقطع : دكتري
بررسي پايداري سيستمهاي چند جزئي چند فازي ( هيدرات هاي گازي)
بويه زاده حميده(تاریخ دفاع: 1390/04/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبات تبخير ناگهاني منفي در سيستمهاي چند جزئي چند فازي
شهرابي منا(تاریخ دفاع: 1390/04/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجزيه هيدرات گازي با استفاده از
يونس سينكي سارا(تاریخ دفاع: 1390/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي واحد جداسازي متان و اتان از جريان گاز طبيعي وبررسي مشكل تشكيل هيدرات گازي
هاشم پور مجتبي(تاریخ دفاع: 1401/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شيرين سازي پساب واحد RO با فرآيند هيدرات گازي
رمضاني زهرا(تاریخ دفاع: 1401/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي cfd انتقال حرارت بين برگ ومحيط پيرامون طي پديده سرمازدگي تشعشعي: بررسي عوامل موثر بر آن
باغفلكي سحر(تاریخ دفاع: 1402/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود روش SME در ارزيابي ريسك خطوط لوله انتقال گاز پرفشار
شريفي سودكلائي زهرا(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي و مطالعه سينتيكي استخراج تركيبات موثره گلرنگ بافناوري آب مايع زير دماي بحراني
برجي احمد(تاریخ دفاع: 1399/12/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير يون هاي Na+,Mg2+,Ca2+,K+ بر سينتيك رشد هيدرات دي اكسيد كربن در شيرين سازي آب
بسارند محمد(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثرات مواد فعال سطحي بر عملكرد حرارتي و افت فشار در ريزمجراها
محمدي صابر(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسيرشد هيدرات روي سطح سرد با روش تداخل سنجي و شبيه سازي مولكولي فرآيند رشد
ابراهيميان شمس اباد فرزانه(تاریخ دفاع: 1401/07/20) ، مقطع : دكتري
بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي ترموديناميكي حلاليت داروهاي آسپرين با استفاده از معادله حالت تجميعيCPA
استادهاشم اميرحسين(تاریخ دفاع: 1399/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز و اندازه گيري خواص انتقالي نانو سيال مغناطيسي فريت
صدوقي زينب(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه سامانه پايش ايمني پيمانكاران شركت گاز مبنتني بر مديريت دانش با رويكرد پيشگيري از وقوع و تكرار حادثه
فتحي جعفر(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي فرآيند جذب داروي آسپرين با حلال يوتكنيك عميق با استفاده از نرم افزار شبيه سازي ديناميك مولكولي
اميرجان محمد(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي راندمان فرايند تقطير به كمك پديده هاي سطحي
شاهرودي محمد(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترموسينتيك و سينتيك حذف آلومينيوم از آب آشاميدني با استفاده از زئوليت طبيعي
خسروي حامد(تاریخ دفاع: 1398/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي فرآيند حذف سرب از آب آشاميدني به اصلاح زئوليت هاي طبيعي
ازنير ساناز(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه پارامترهاي تاثيرگذار بر عملكرد ايستگاه گاز شهري CGS، به منظور بهينه سازي مصرف گاز و بررسي حذف آب به منظور جلوگيري از تشكيل هيدرات
مطلبي چالشتري مهرداد(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه پارامترهاي تاثيرگذار بر عملكرد ايستگاه گاز شهري CGS، به منظور بهينه سازي مصرف گاز و بررسي حذف آب به منظور جلوگيري از تشكيل هيدرات
مطلبي چالشتري مهرداد(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ترموديناميك و سينتيك حذف آرسنيك از آب آشاميدني به روش جذب
نشان شاهجوئي احسان(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ترموديناميك و سينتيك حذف آرسنيك از آب آشاميدني به روش جذب
نشان شاهجوئي احسان(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي فرآيند كريستاليزاسيون هيدرات گازي در حضور نمك هاي گروه هفتم
حسيني نژاد النازالسادات(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي فرآيند كريستاليزاسيون هيدرات گازي در حضور نمك هاي گروه هفتم
حسيني نژاد النازالسادات(تاریخ دفاع: 1397/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي سرعت كريستاليزاسيون هيدرات گازي به وسيله الگوهاي طبيعي
صفائي مهدي(تاریخ دفاع: 1398/04/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي سرعت كريستاليزاسيون هيدرات گازي به وسيله الگوهاي طبيعي
صفائي مهدي(تاریخ دفاع: 1398/04/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير نوع پر كن در بازه فرآيند جداسازي گاز دي اكسيد كربن از مخلوط گازي با فرآيند هيدرات
چنعاني زاده سميرا(تاریخ دفاع: 1398/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير سطوح فلزي اصلاح شده بر سينتيك تشكيل هيدرات
اسدي معصومه(تاریخ دفاع: 1400/04/29) ، مقطع : دكتري
بررسي جدايش انتخابي طلا و پالاديوم با استفاده از فرايند GMEUF
عبدي سارا(تاریخ دفاع: 1400/03/31) ، مقطع : دكتري
مدلسازي رياضي فرآيند احياي الكتروشيميايي اكسيدهاي فلزي در نمك مذاب
جمالي مرتضي(تاریخ دفاع: 1400/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي ديناميك مولكولي داده هاي تجربي حلاليت و تعادل فازي جامد – مايع والزارتان در دي اكسيد كربن فوق بحراني
بهجتي راد هادي(تاریخ دفاع: 1398/08/29) ، مقطع : دكتري
شبيه سازي مونت كارلو و توسعه يك معادله حالت بر مبناي تئوري اغتشاش ترموديناميكي براي شرايط كرايوژنيكي
ابوالعلا مصطفي(تاریخ دفاع: 1398/04/18) ، مقطع : دكتري
بررسي شبيه سازي ديناميك مولكولي خواص ساختار هيدرات نوع دو به منظور جداسازي پرويان از متان
جابست زهره(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ترموديناميك و سينتيك تشكيل هيدرات CO2 در تغليظ آبميوه
صفري صالح(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آب گريز كردن سطح فولاد ضد زنگ با روش غوطه وري شيميايي
فتحي واوسري عيسي(تاریخ دفاع: 1396/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي CFD و بهينه سازي فرآيند آب گيري از سطوح خيس توسط چاقوي هوايي
ولوئيان حسين(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير محيط هاي اسيدي بر سرعت تشكيل هيدرات تتراهيدروفوران
گودرزي اميد(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير امواج فراصوت بر سينتيك رشد هيدرات گازي
هاشم پور سپيده(تاریخ دفاع: 1396/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي و مدلسازي رياضي فرآيند تقطير به روش غيرتعادلي با تاكيد بر كاربرد تقطير تبريدي
پورتالاري هادي(تاریخ دفاع: 1396/12/16) ، مقطع : دكتري
بررسي مواد افزودني فلوئودار به منظور كنترل كف زدايي و جلوگيري از تشكيل هيدرات در فرايند جداسازي هيدروژن سولفيد
معتمد محمددوردي(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر پارامترهاي موثر بر تجزيه هيدرات در محيط متخلخل
نجفي وحيد(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو فتوكاتاليست نوتركيب زئوليت كلينوپتيلولايت-نقره با روش امواج ماكروويو جهت تخريب آلاينده الي در فرايند راكتور فتوكاتاليستي غشايي
حلاجي قمي ميلاد(تاریخ دفاع: 1397/10/11) ، مقطع : دكتري
بررسي آزمايشگاهي و مدل سازي سينتيكي رشدكريستال هيدرات گازي با استفاده از شبيه سازي ديناميك مولكولي
نائيجي پريسا(تاریخ دفاع: 1397/06/12) ، مقطع : دكتري
مدلسازي و بررسي پيوند و وارونگي فازها به منظوذ جداسازي تركيبات دي سولفايد از محلول كاستيك واحد DMD (مراكس) پتروشيمي خارك
كسمائي محمد(تاریخ دفاع: 1398/06/04) ، مقطع : دكتري
بررسي سينتيك تشكيل هيدرات هاي گازي ساختار ll و H با ديدگاه پديده هاي سطحي به منظور استفاده در فرآيندهاي جداسازي
عرفاني خانه قاهي امير(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي پديده كف زدايي در فرايند توليد پلي استايرن انبساطي
بدراق مهري(تاریخ دفاع: 1394/11/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير THF برروي سينتيك تشكيل هيدرات TBAB (ترابوتيل آمونيوم برسايد)
محمودي بدري(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سينتيكي تشكيل هيدرات متان در حضور هم افزايي بازدارنده هاي مختلف
فلاح جوكندان الهام(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير آنيون هاي مختلف بر راندمان شيرين سازي با استفاده از هيدرات تتراهيدرفوران
فتاحي مرضيه(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني خواص فازي محلول هاي الكتروليتي با استفاده از معادله حالت پي سي سفت
شادلو اعظم(تاریخ دفاع: 1394/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تسهيل شرايط تشكيل هيدرات به كمك مواد فعال سطحي
خوش آراي شاهين(تاریخ دفاع: 1393/07/26) ، مقطع : دكتري
بررسي آزمايشگاهي سينتيك تشكيل هيدرات مخلوط هاي گازي
سلطاني رضا(تاریخ دفاع: 1393/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و ساخت مبدل حرارتي تبريدي
ابوالحسني دولابي مجيد(تاریخ دفاع: 1395/08/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نمك هاي هاليد گروه 1و2 بر سنتيك تشكيل هيدرات و بازدارندگي آنها
دهقانپورفراشاه علي(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي هم افزايي بازدارنده هاي مختلف در تشكيل هيدرات گازي
رستمي خداورديلو خديجه(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ساختار شيميايي بر بازدارندگي در فرايند تشكيل هيدرات
عباسيان راد شيوا(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير بازدارندگي مواد ضد كف در فرايند تشكيل هيدرات گازي
ارجمندي فرد اكرم(تاریخ دفاع: 1393/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه و شبيه‌سازي فرايند سيلاب‌زني آب با شوري كم به منظور ازدياد برداشت از مخازن نفتي
عبداللهي فرد علي(تاریخ دفاع: 1395/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انجام محايبات تبخير ناگهاني به كمك معادله حالت CPA و پيش بيني شرايط تشكيل هيدرات گازي
ابوالعلا مصطفي(تاریخ دفاع: 1392/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سينتيك تشكيل هيدرات در فشار ثابت
خرم محمدجواد(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي كشش سطحي سيستم آب – گاز با استفاده از نظريه گراديان
طباطبائي مينا(تاریخ دفاع: 1392/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه حلاليت متان در آب و كشش سطحي گاز – مايع باروش ديناميك مولكولي
علي اسكندري ندا(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
9011137004
سيف فرناز(تاریخ دفاع: 1392/03/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جداسازي يونهاي سرب و روي با استفاده از روشهاي غشايي از پسابهاي صنعتي
سلطاني ميلاد(تاریخ دفاع: 1392/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نانوپارتيكل هاي ممانعت كننده از تشكيل رسوبات اسفالتين
نيك مرام محمد(تاریخ دفاع: 1392/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر مواد فعال سطحي برسينتيك تشكيل كريستال اچ و ظرفيت ذخيره سازي
كريمي رضا(تاریخ دفاع: 1391/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نگهداري طولاني مدت ميوه از طريق انتقال شكر به درون ميوه
كوهستاني سرند منا(تاریخ دفاع: 1390/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شيرين سازي آب شور به كمك هيدرات با تاكيد بر فشار بالا
دارائي مريم(تاریخ دفاع: 1390/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر مواد افزودني بر سينتيك و ذخيره سازي هيدرات گازي در ساختار نوع
روستافيض آبادي هادي(تاریخ دفاع: 1390/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ذخيره سازي انرژي گرمايي به كمك تغيير فاز مواد
جعفري فاطمه(تاریخ دفاع: 1390/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و مقايسه سينتيك تشكيل هيدرات ساختار اي و ساختار اي اي
بديعي جوان محمد(تاریخ دفاع: 1391/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سينتيك تشكيل ساختار هيدرات
سيفي مزرعه نو معصومه(تاریخ دفاع: 1391/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي سينتيك هيدرات مخلوطهاي گازي بر اساس مفهوم تمايل شيميايي
نائيجي پريسا(تاریخ دفاع: 1391/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
كرم الدين مريم(تاریخ دفاع: 1393/03/21) ، مقطع : دكتري
بررسي شريط و سينتيك تشكيل هيدرات گازي از دي اكسيد كربن به منظور كاهش آلورگي هوا
متحدين مونا(تاریخ دفاع: 1393/07/26) ، مقطع : دكتري
بررسي پايداري سيستمهاي چند جزئي چند فازي ( هيدرات هاي گازي)
بويه زاده حميده(تاریخ دفاع: 1390/04/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبات تبخير ناگهاني منفي در سيستمهاي چند جزئي چند فازي
شهرابي منا(تاریخ دفاع: 1390/04/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجزيه هيدرات گازي با استفاده از
يونس سينكي سارا(تاریخ دفاع: 1390/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انرژی و اکسرژی شیمیایی
انرژی و اکسرژی شیمیایی
ترمودینامیک غیر تعادلی برای مهندسان
ترمودینامیک غیر تعادلی برای مهندسان
مدل سازی در پدیده های انتقال با دیدگاه مفهومی
مدل سازی در پدیده های انتقال با دیدگاه مفهومی
ترمودینامیک مخلوط‌ها
ترمودینامیک مخلوط‌ها
فرایند و دستگاه تولید و حبه سازی هیدرات گازی به صورت پیوسته
()
دستگاه میکروکالریمتری روبشی دیفرانسیلی تحت فشار
دانشگاه سمنان(2017-04-09)
حذف آرسنيك به روش تبادل يوني (Ion Exchange) از منابع آب شرب (در مقياس صنعتي)
(2019-03-17 00:00:00)
طراحي و ساخت سامانه حذف فلزات سنگين (آلومينيوم، سرب، آرسنيك) توسط مواد جاذب در قالب مقياس آزمايشگاهي
(2020-02-23 00:00:00)
طراحي و ساخت دستگاه كشش سطحي تحت فشار و انجام آزمايشات شبيه‌سازي بمنظور معرفي يك بازدارنده سينتيكي هيدرات با ويژگي ضد كف جهت واحد GS
(2016-11-09 00:00:00)
طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی بستر پرشده چرخان (Rotating Packed Bed (RPB))(ناظر)
(2020-02-02)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
حرارت پیشرفته-جابجایی-ج1-1   (732 بار دانلود)
بهینه سازی- حل تمرین-جلسه 7   (757 بار دانلود)
ریاضیات پیشرفته - معادلات دیفرانسیل غیر خطی- بخش 4   (664 بار دانلود)
ریاضیات پیشرفته - معادلات دیفرانسیل غیر خطی- بخش 3   (704 بار دانلود)
بهینه سازی - جستجوی مستقیم - بخش 6   (756 بار دانلود)
ریاضیات پیشرفته - معادلات دیفرانسیل غیر خطی- بخش   (824 بار دانلود)
بهینه سازی - جستجوی مستقیم - بخش 5   (755 بار دانلود)
ریاضیات پیشرفته - معادلات دیفرانسیل غیر خطی- بخش 1   (701 بار دانلود)
بهینه سازی - جستجوی مستقیم- بخش 4   (739 بار دانلود)
بهینه سازی - جستجوی مستقیم- بخش 3   (719 بار دانلود)
ریاضیات پیشرفته- ترکیب متغیرها-1   (742 بار دانلود)
بهینه سازی - حل تمرین - جلسه 4   (712 بار دانلود)
ریاضیات پیشرفته - قضیه دوهامل   (746 بار دانلود)
ریاضیات پیشرفته - مختصات کروی   (772 بار دانلود)
بهینه سازی - جستجوی مستقیم - بخش2   (701 بار دانلود)
بهینه سازی - جستجوی مستقیم - بخش 1   (703 بار دانلود)
بهینه سازی - نلدر مید -بخش 2   (740 بار دانلود)
بهینه سازی - نلدر مید -بخش 1   (724 بار دانلود)
ریاضیات پیشرفته - مبحث 5 -بخش 2   (758 بار دانلود)
ریاضیات پیشرفته - مبحث 5 -بخش 2   (770 بار دانلود)
ریاضیات پیشرفته - مبحث 5- بخش 1   (792 بار دانلود)
بهینه سازی - حل تمرین - 2   (757 بار دانلود)
بهینه سازی - حل تمرین - 1   (815 بار دانلود)
ریاضیات پیشرفته - فصل چهار - دبخش 1   (775 بار دانلود)
بهینه سازی - فصل 5 - بخش 3   (718 بار دانلود)
بهینه سازی - فصل 5 -بخش 2   (726 بار دانلود)
بهینه سازی - فصل 5 -بخش 1   (778 بار دانلود)
بهینه سازی - فصل 4 - بخش 4   (748 بار دانلود)
بهینه سازی - فصل 4 - بخش 3   (814 بار دانلود)
بهینه سازی - فصل 4 - بخش 2   (772 بار دانلود)
بهینه ساز ی - فصل 4 - بخش 1   (754 بار دانلود)
ریاضیات پیشرفته - جلسه 1 - بخش 1   (811 بار دانلود)
ریاضیات پیشرفته - جلسه 1 - بخش 2   (792 بار دانلود)
ریاضیات پیشرفته - جلسه 2 - بخش 1   (863 بار دانلود)
ریاضیات پیشرفته - جلسه 2 - بخش 2   (769 بار دانلود)
ریاضیات پیشرفته - جلسه 2 - بخش 3   (708 بار دانلود)
ریاضیات پیشرفته - جلسه 2 - بخش 4   (754 بار دانلود)
ریاضیات پیشرفته - جلسه 3 -بخش 1   (728 بار دانلود)
ریاضیات پیشرفته - فصل سوم - بخش 2   (767 بار دانلود)
ریاضیات پیشرفته - فصل سوم - بخش سوم   (571 بار دانلود)
بهینه سازی فصل اول   (858 بار دانلود)
بهینه سازی - فصل دوم - بخش اول   (744 بار دانلود)
مقدمه ای بر ریاضی
بهینه سازی - فصل دوم - بخش 2   (879 بار دانلود)
بهینه سازی -فصل دوم - بخش سوم   (696 بار دانلود)
مقدمه ای بر ریاضی
بهینه سازی - فصل دوم - بخش چهارم   (583 بار دانلود)
مقدمه ای بر ریاضی
بهینه سازی - فصل سوم - بخش اول   (791 بار دانلود)
روشهای عددی برای بهینه سازی
بهینه سازی - فصل سوم - بخش دوم   (782 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
انتقال حرارت و جرم جابجایی پیشرفته   (321 بار دانلود)
این درس می تواند برای دوره دکترا نیز تدریس شود

رشته : مهندسی شیمی
بهینه سازی-مجازی   (455 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : تمام گرایش ها
انتقال حرارت پیشرفته(جا به جایی)-مجازی   (526 بار دانلود)
ویژه آموزش مجازی

رشته : مهندسی شیمی
انتقال حرارت پیشرفته(هدایت)-مجازی   (571 بار دانلود)
مجازی

رشته : مهندسی شیمی
انتقال حرارت پیشرفته(جا به جایی)   (607 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : تمام گرایش های مهندسی شیمی
انتقال حرارت پیشرفته(هدایت)   (632 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : تمام گرایش های مهندسی شیمی
ریاضیات پیشرفته   (730 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : تمام گرایش های ارشد
انتقال حرارت 2   (662 بار دانلود)
رشته : مهندسی شیمی , گرایش : مهندسی شیمی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان-پردیس شماره یک دانشگاه سمنان-دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
fvaraminian@semnan.ac.ir
02331532465

فرم تماس